Haberler

Sözleşmeli Personelin İzinlerinde Önemli Değişiklikler

21.06.2018 - Perş. / TÜRK İMAR SEN / Yazdır
Sözleşmeli Personelin İzinlerinde Önemli Değişiklikler
Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan 2018/11809 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı İle Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da değişiklikler yapılmıştı.
Sözleşmeli personelin çalışma esaslarına dair değişiklikler de sözleşmeli personelin izinleri ile ilgili önemli düzenlemelere gidilmiştir.
 
Yapılan değişiklikler şu şekildedir:
 
Doğum İzni
 
·         Doğumdan önceki 3 haftaya kadar çalışan sözleşmeli kadın memurun bu sürede FİİLİ çalıştığı süreler doğum sonrası iznine eklenecektir.
 
 
·         Doğumun erken gerçekleşmesi sebebiyle, doğum izninin kullanılamayan bölümü de doğum sonrası izin süresine ilave edilecektir. Doğum izninin başlaması gereken tarihten önce gerçekleşen doğumlarda ise doğum tarihi ile doğum izninin başlaması gereken tarih arasındaki süre doğum sonrası izne ilave edilecektir. Doğumda veya doğum sonrasında doğum izni kullanırken annenin ölümü halinde, isteği üzerine sözleşmeli personel olan babaya anne için öngörülen süre kadar izin verilecek.
 
·         Eşin doğum yapmasın halinde sözleşmeli personele eski düzenlemede 2 gün izin veriliyorken yeni düzenleme ile 10 gün izin verilecektir.
 
Süt İzni
 
·         Süt izinleri, doğum izninin bitiminden itibaren ilk 6 ay günde 3 saat, ikinci 6 ay günde 1.5 saat şeklinde değiştirilmiştir. Eski düzenlemede yer alan süt izninin kullanımında saat seçimi anneye bırakılmışken yeni düzenlemede bu hususa yer verilmemiştir.
 
Mazeret İzni
 
·         Sözleşmeli personelin kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü halinde ve her olay için eski düzenlemede 3 gün izin verilmekte iken yeni düzenleme ile 7 gün ücretli mazeret izni verilecektir.
 
·         Yıllık izin hakkı bulunmayan sözleşmeli personele doğum, evlilik, ölüm vb.(Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın 9. maddesinde sayılan mazeretler dışında) haller dışında kalan mazeretleri nedeniyle bir sözleşme dönemi içerisinde 10 günü geçmemek üzere yıllık izin vermeye yetkili amirlerince ücretli mazeret izni verilebilir. Söz konusu izinlerin verilmesi amirin takdir yetkisine bırakılmıştır.
 
Evlat Edinme İzni
 
·         3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen sözleşmeli personel ile sözleşmeli personel olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi halinde sözleşmeli personel olan eşlere, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta süre ile izin verilir. Bu izin evlatlık kararı verilmeden önce çocuğun fiilen teslim edildiği durumlarda da uygulanır.
 
·         Doğum ve askerlik sebebiyle sözleşmenin askıya alınması durumuna ek olarak evlat edinme sebebiyle sözleşmenin askıya alınması da hüküm altına alınmıştır. Doğum ve evlat edinme sebebiyle sözleşmesi askıya alınan personelin istekleri halinde yeniden hizmete alınabilmesi için, doğum ya da evlat edinme sebebiyle izinlerinin bitiminden itibaren en geç 2 yıl içerisinde tekrar başvuru yapmaları ve iş sonu tazminatı almamış olmaları gerekmektedir. Askerlik sebebiyle sözleşmenin askıya alınması durumunda ise bir değişiklik olmamış, iş sonu tazminatı almamış olmaları ve terhis belgesinin alınmasından itibaren en geç 30 gün içinde başvuru yapmaları gerektiği aynı şekilde düzenlenmiştir.
 
Refakat İzni
 
·         Sözleşmeli personelin, bakmakla yükümlü olduğu veya sözleşmeli personel refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığı varsa, söz konusu durumu sağlık kurulu raporuyla belgelendirmesi şartıyla istekleri üzerinde 3 aya kadar ücretli izin verilecek.
 
Sağlık kurulu raporunda; refakati gerektiren tıbbi sebepler, refakat edilmediği takdirde            hayati tehlike bulunup bulunmadığı, sürekli ve yakın bakım gerekip gerekmediği, üç ayı geçmeyecek şekilde refakat süresi ve varsa refakatçinin sahip olması gereken özel niteliklerin muhakkak olması gerekmektedir.
 
Gece Nöbetinden Muafiyet İzni
 
·         Kadın personele, tabip raporuyla belgelendirmesi halinde ve hamileliğinin 24. haftasından önce ve her halde hamileliğinin 24. haftasından itibaren ve doğumdan sonra 2 yıl süreyle isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilemeyeceği, ayrıca engelli sözleşmeli personele de isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilemeyeceği eklenmiştir.
 
İzinler Dışında İse Aşağıdaki Konularda Düzenlemeler Yapılmıştır:
 
-Sözleşmeli personelin ücretinin tespitinde kamu kurum ve kuruluşlarında aynı kadro veya pozisyon unvanında geçirdiği süreler dikkate alınacaktır. Önceki düzenlemede yalnızca kurumunda geçirdiği süreler dikkate alınmaktaydı.
 
-4/C den 4/B ye geçen personel için ihdas edilen pozisyonun boşalması halinde söz konusu pozisyon hiçbir işleme gerek kalmaksızın iptal edilmiş sayılır.
 
-4 sayılı “Sözleşmeli Personel Pozisyon Unvanları İle Asgari Niteliklerini Gösterir Cetvel” e Aile Sosyal Destek Personeli ile Orman Muhafaza Memuru pozisyonları ve bu pozisyonlara ait asgari nitelikler eklenmiştir.
 
- Aile Sosyal Destek Personeli unvanlı sözleşmeli personel alımında KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının 10 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılırlar.
 
-Orman Muhafaza Memuru unvanlı sözleşmeli personel alımında KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının 4 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Osman Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılırlar.
 
- İş ve Meslek Danışmanı unvanlı sözleşmeli personel alımında KPSS (B) grubundan 70 ve üzeri puan alanlardan puan sırasına konulmak kaydıyla alım yapılacak her bir pozisyon sayısının 3 katına kadar çağırılacak adaylar arasından, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenecek usul ve esaslara göre yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınav sonucuna göre çalıştırılırlar.
 
Bu üç istihdam için Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesindeki diğer ilgili hükümler uygulanmaz.

<<< Geri / İleri >>>